هتل پارسیان آزادی خزرآدرس :  چالوس ـ روبروي تله كابين نمك آبرود

تلفن :  10- 8801 5218 -011

پذیرش :  8813 5218 -011

فاكس :  8756- 52188753-011

صندوق پستي :  13111 / 46631

 info@azadikhazar.ir :ایمیل


 لینک سایت های مرتبط

سایت شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

سایت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی